Znojmo 515 227 992 zakazky@fotop.cz

Ostrava 596 116 766 ostrava@fotop.cz

Neregistrovaný uživatel (přihlášení)

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování fotoslužeb, mezi společností FOTOP (Štefan Kováč IČ 45662011 a Petr Kováč IČ 48755672) zastoupenou Štefanem Kováčem (FOTOP) se sídlem Horní Česká 229/18, 66902 Znojmo, IČO 45662011, DIČ CZ6902104715, zapsaným v živnostenském rejstříku Znojmo (dále jen Zhotovitel), a právnickou nebo fyzickou osobou, které Zhotovitel poskytuje dále specifikované fotoslužby (dále jen Zákazník).

 2. Fotoslužbami se rozumí služby a výrobky poskytované zhotovitelem koncovým zákazníkům zhotovené z dat resp. s využitím dat poskytnutých Zákazníky, nikoli však výlučně zpracování fotografií, přenos fotografií na dárkové předměty a další. Fotoslužby poskytované prostřednictvím on-line fotosběrny jsou určeny pouze pro Zákazníky ve věku 15 let a výše.

 3. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami.

 4. Při objednávání fotoslužby si Zákazník volí způsob dodání, a to buď přímo Zhotovitelem (prodejny Zhotovitele), prostřednictvím externí sběrny (dále také Zástupce zhotovitele – v tomto případě nemusí být vždy plátcem DPH!) nebo prostřednictvím smluvního dopravce.

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít:
  (a) prostřednictvím internetové fotosběrny Zhotovitele na adrese www.fotkyfotop.cz kterou bude objednána fotozakázka internetem;
  (b) na všech prodejnách Zhotovitele a externích sběrnách prostřednictvím zákaznického fotosáčku;

(c) ostatními prostředky elektronické komunikace např. mail


 1. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje Zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP (prodejny a externí sběrny) nebo na ceník. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1. přistupuje Zákazník na tyto VOP a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky přes on-line fotosběrnu obdrží navíc Zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu.

 

 1. V případě, že si Zákazník zvolí možnost vyzvednutí fotozakázky na externí sběrně, souhlasí se skutečností, že daňový doklad obdrží od této externí sběrny. Zákazník si je vědom skutečnosti, že zvolená externí sběrna nemusí být plátcem DPH.

 

III. Registrace účtu

 1. Před uzavřením smlouvy o dílo podle bodu II. a) je Zákazník povinen provést registraci svého účtu nebo zadat identifikační údaje potřebné pro zhotovení zakázky. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje Zákazníka, jejichž správcem je Zhotovitel. Zákazník obdržel při registraci od Zhotovitele informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy ZDE.

 1. Přihlášení k zákaznickému účtu probíhá zadáním e-mailové adresy a hesla. Heslo je Zákazník povinen udržovat v tajnosti a může jej kdykoli změnit.

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotoslužby, která je specifikována v objednávce, smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce Zhotovitelem.

 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných VOP, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy

 

V. Práva a povinnosti Zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou fotozakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či neobsahuje klasickou předlohu vůbec nebo je tato vadná (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat nebo v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání fotozakázky, který internetová aplikace nabízí.

 3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

 4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

 5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

 6. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality fotozakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a optimalizovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

 7. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení fotozakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení fotozakázky odpovídá tak, jakoby fotozakázku prováděl zcela sám.

 8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.

 9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.


VI. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné.

 2. Za fotozakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky Zhotovitelem. Cena fotozakázky se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny fotozakázky zůstávají objednané fotoslužby ve vlastnictví Zástupce zhotovitele.

 3. Zákazník bere na vědomí, že v případě objednání více produktů z různých produktových skupin v jedné objednávce, bude objednávka automaticky rozdělena do více zakázek po produktových skupinách a ke každé zakázce bude účtováno dopravné a balné. Produktové skupiny jsou následující - Fotografie – klasická, Velké formáty na fotopapír, Fotodárky, Fotoobrazy a plakáty, Kalendáře, Digitalizace videokazet.

 4. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů, vytvoření záložní kopie fotografických souborů) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

 5. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

Uzavření smlouvy o dílo na prodejnách Zhotoviele a externích sběrnách:

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo v některé z prodejen Zhotovitele nebo externí sběrně, řídí se při zadávání objednávky těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den. Postup pro zadání platné objednávky je k dispozici v každé prodejně Zhotovitele nebo externí sběrně v písemné podobě, na fotozakázkových fotosáčcích nebo lze informace získat u obsluhy.

 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá.

 3. V případě uzavření Smlouvy o dílo v konkrétní prodejně Zhotovitele nebo externí sběrně formou fotosáčku dle čl. II, odst. 1 b) je místem dodání díla i platebním místem tato prodejna Zhotovitele nebo externí sběrna.

 4. Pokud Zákazník vhodí do fotosáčku jiný předmět než ten, který je pro zhotovení předmětné fotozakázky specifikován v těchto VOP (např. kinofilm, CD, negativ, paměťové médium apod.), nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za jeho případnou ztrátu nebo poškození.

Uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetových stránek www.fotkyfotop.cz, bude mít zákazník možnost volby, zda si vyřízenou fotozakázku vyzvedne na zvolené prodejně Zhotovitele nebo externí sběrně nebo zda mu tato má být zaslána prostřednictvím smluvního dopravce.

 2. Při zadávání objednávky podle předchozího bodu je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, které tyto programy vyžadují. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, nedojde z uzavření smlouvy o dílo a odeslání objednávky. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání fotozakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v objednávce. Zákazník může před potvrzením objednávky vždy údaje opravit v rámci svého registrovaného účtu (viz informace o ochraně osobních údajů ZDE).

 3. Zvolené místo výdeje vydá Zákazníkovi zhotovenou fotozakázku pouze po zaplacení dohodnuté ceny.

 4. Poskytování služeb Zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.

 5. Pokud je Zhotoviteli objednávka doručena v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den považován za den přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky považován den následující po dni odeslání objednávky Zákazníkem.

 6. Objednávka fotozakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

 7. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li objednávka odeslána a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovenou fotozakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

 

VII. Záruka, kvalita, reklamace

 1. Zhotovitel dodá nepoškozenou fotozakázku v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude fotozakázka dodána v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.

 2. Vlastnictví a nebezpečí škody na zakázce přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotovou fotozakázku. Zákazník je oprávněn otevřít fotosáček se zhotovenou fotozakázkou až po úhradě fotozakázky. Pokud Zákazník tuto svou povinnost poruší, pak Zhotovitel neodpovídá za škody na zakázce, ledaže Zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.

 3. Zhotovitel zodpovídá za vady fotozakázky, co do provedení či balení fotozakázky. Zhotovitel nezodpovídá za vady provedené fotozakázky, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data, formát kinofilmu, CD apod.) dodaný Zákazníkem.

 4. V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.

 5. V případě, že fotozakázka vykazuje vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat novou bezvadnou fotozakázku. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu Zhotovitele.

 6. Postup pro provádění reklamací zhotovených zakázek je popsán v Reklamačním řádu pro fotoslužby, který tvoří Přílohu k těmto VOP.

 

VIII. Dodání, převzetí fotozakázky

 1. Zákazník se zavazuje vyzvednout si objednanou fotozakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotozakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu. Zhotovitel zodpovídá za uložení fotozakázky po dobu tří měsíců od data objednání, po uplynutí jednoho měsíce bude fotozakázka uložena v sídle Zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.

 2. Fotozakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.

 3. Zákazník je povinen se při vyzvednutí zhotovené fotozakázky v konkrétní prodejně Zhotovitele nebo externí sběrně řídit těmito VOP a pokyny obsluhy. Postup je k dispozici v každé prodejně Zhotovitele nebo externí sběrně v písemné podobě, na fotozakázkových fotosáčcích nebo u obsluhy.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti fotozakázek, Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.

 2. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník.

 3. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách www.fotop.cz a prodejnách Zhotovitele nebo externích sběrnách.

 5. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce služeb, případně zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka a zadáno okamžitě po objednání do výroby, aby byla dodržena lhůta pro dodání uvedená v ceníku. Proto nemá Zákazník podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze fotozakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.

 6. V případě, že některá ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.

 7. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád pro fotoslužby.

 8. Tyto VOP a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 9.1.2021.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
fotoslužby

Cílem Zhotovitele je poskytovat služby a dodávat výrobky v široké nabídce a v nejvyšší kvalitě. Pokud dojde k nějakému pochybení, uplatněte prosím svoji reklamaci bez zbytečného odkladu dle našeho Reklamačního řádu. Přijatou reklamaci v laboratoři posoudíme a vynasnažíme se vyřešit v co nejkratším termínu a k Vaší spokojenosti.

 

I. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní úprava právních vztahů vychází ze Všeobecných obchodních podmínek Zhotovitele.

 

II. Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí fotozakázky. Objednává-li Zákazník fotoslužby jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.

 

III. Reklamace vady

 1. Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.

 2. Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

 3. V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovení fotozakázky Zákazník zašle kompletní fotozakázku k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a odešle ji. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování (viz. termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní fotozakázku k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Doporučujeme Zákazníkovi uplatnit reklamaci co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.

 5. Každá reklamace musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky zaslané na paměťovém médiu, musí Zákazník rovněž zaslat původní objednávková data zpět na původním paměťovém médiu.

 6. V případě záměny je nutné vrátit kompletní reklamovanou fotozakázku zpět a sdělit podrobně motivy chybějící fotozakázky nebo podrobnosti k paměťovému médiu či filmu. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním a zasláním správné fotozakázky, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu, nebo Zhotovitel Zákazníkovi vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

 7. V případě reklamace ceny fotozakázky, je potřeba kontaktovat Zhotovitele mailem na fotop@fotop.cz nebo ostrava@fotop.cz (pro zákazníky ze Severní Moravy) nebo osobně přes provozovnu smluvního partnera, kde byla fotozakázka vyzvednuta.

 8. Pokud si v jedné zakázce Zákazník objedná více druhů produktů z různých produktových skupin, bude objednávka automaticky rozdělena do více zakázek a ke každé zakázce bude účtováno dopravné a balné. Vícenásobné dopravné a balné nemůže být důvodem reklamace. Produktové skupiny:Foto – klasické, Velké formáty na fotopapír, Fotodárky, Fotoobrazy a plakáty, Kalendáře, digitalizace kazet VHS.

 9. Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení fotozakázky bude Zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny ve výši maximálně 10 %. Den příjmu fotozakázky ke zpracování se do sjednané doby nezapočítává.

 

Reklamace fotozakázky zaslané prostřednictvím externího přepravce

 1. Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u fotozakázky.

 2. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky osobně nebo písemně na kterékoliv pobočce přepravce. Zároveň Zákazník informuje o poškození zásilky Zhotovitele e-mailem na adrese fotop@fotop.cz nebo ostrava@fotop.cz (pro zákazníky ze severní Moravy).

 

Reklamace fotozakázky vyzvednuté na prodejně Zhotovitele nebo externí sběrně

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník v provozovně smluvního partnera, kde byla fotozakázka vyzvednuta.

 2. K reklamaci je nutné předat kompletní fotozakázku. Zaměstnanec provozovny zkontroluje kompletnost fotozakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační líst. Reklamační lístek musí obsahovat číslo fotozakázky, cenu uhrazené fotozakázky, jméno a kontakt na Zákazníka (telefon, e-mail) a jasný popis důvodu reklamace. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu fotozakázky a odešle ji.VI. Vlastnosti zhotovené fotozakázky, které nemohou být předmětem reklamace

 1. Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části fotozakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.

 2. Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Zákazník dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) - vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál než digitální fotografie, nelze zaručit úplnou barevnou shodu.

 3. Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.

 4. Bílé pruhy po krajích fotografií fotografií nemohou být předmětem reklamace. Pokud Vaše fotozakázka obsahuje takové fotografie, je to způsobeno nastavením digitálního fotoaparátu, který ukládá snímky v různém poměru stran, např. 3:4, 16:9, 2:3. Výchozím nastavením při objednávce je „Fill s ořezem“. Umístění fotografie na papíru tak odpovídá poměru stran požadovaného tiskového formátu. Např. požadovaný tisk 10x15 (poměr stran 2/3) a fotoaparát nastaven na poměr stran 16/9 – pak není možné umístit fotografii kompletně na formát 10x15 bez toho aniž by byl motiv zmenšen a kraje doplněny bílými pruhy. V opačném případě by došlo k dramatickému oříznutí krajů fotografií. Pokud tedy není zákazníkem výslovně uveden formát (,,Fill s ořezem“ nebo ,,FIT bez ořezu“), rozhodne pracovník laboratoře dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, který z formátů je pro danou fotografii vhodný aby nedošlo k dramatickým ořezům fotografie.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Zákazník nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.

 2. U fotozakázek zpracovaných laboratořemi Zhotovitele nejsou předmětem zpracování profesní filmy umělecké, publicistické, archivní či významné dokumentární ceny. Ke zpracování nejsou přijímány fotopřístroje pro vícenásobné použití, při jejichž zaslání Zhotovitel neručí za jejich případnou ztrátu.

 

V případě požadavku na zpracování, který nelze zohlednit na zákaznickém sáčku, je nutno před zadáním fotozakázky kontaktovat Zhotovitele na e-mailovou adresu fotop@fotop.cz nebo ostrava@fotop.cz a fotozakázku po domluvě adresovat jmenovitě na konkrétní osobu.